Hizmetlerimiz

Tecrübeli Ekimiz ile Daima En Kaliteli Hizmet İçin Çalışıyoruz.

Mali Danışmanlık

3568 sayılı Kanuna göre gerçek kişiler ile şahıs ve sermaye şirketleri yıllık faaliyetlerini Yeminli Mali Müşavirler vasıtasıyla denetleyip, tasdik işlemine tabi tutabilirler. Yarı kamu görevlisi durumunda olan Yeminli Mali Müşavirlere yapılan bu denetim ve tasdik işlemleri Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılan denetim ve inceleme olarak kabul görmektedir. Tasdik işleminin temelini Mali Müşavirlerin firma yönetici ve ortaklarıyla birlikte müşterek ve müteselsil sorumluluk taşıması gerçeği oluşturmaktadır. Bu sorumluluk paylaşımı firma yönetici ve ortaklarının kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladığı gibi üçüncü kişilerin firmaya duyduğu güveni kuvvetlendirmektedir. 
Bu bağlamda mükelleflerimizin muhasebe sistemlerinin kurulması ve mali tabloların hazırlanmasında, şirket yönetimine, ortaklara, yatırımcılara, finans kurumlarına sunulan bilgi, belge ve raporların uluslararası muhasebe standartlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olmasına yönelik denetimler, ilgili mevzuat ve etik ilkeler içerisinde titizlikle yapılmaktadır. 
Ülkemizde uluslararası standartların uygulanmasına yönelik mevzuat değişiklikleri hızla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle denetim ve tasdik işlemlerinin standartların uygulanmasında önemli bir işlevi bulunmaktadır. BAKIŞ, faaliyetlerini bu bilinç ile yürütmektedir. Sunduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmıştır. 
• Değer Artış Fonunun Sermayeye İlavesi 
• Sermayenin Ödendiğinin Dair Tespit Raporu
• Sermaye artışının tespitine ilişkin işlemler
• İç kaynakların sermayeye eklenmesine ilişkin işlemler
• Ar-Ge harcamaları değerlendirme  işlemler
• Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin  hizmetleri
• İhale makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları
• Yatırım teşvik belgesi işlemleri
• Özel Amaçlı Raporlar TUBİTAK-TİDEB AR-GE Destek Raporu vb,
• Kredilere ilişkin tespit işlemleri
• SSK asgari işçilik ve ilişkisizlik işlemleri
• Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti

Vergi ve Revizyon Hizmetleri

Hızlı ve doğru bilgi üretmek firmaların karar alma sürecini de hızlandırmakta ve bunu başarabilen firmalar diğerlerine karşı avantajlı duruma geçmektedir. Danışmanlık yaptığımız firmalara bu anlamda şu hizmetleri sağlıyoruz; 
– Firma faaliyetine uygun muhasebe sistemi kurmak 
– Muhasebe biriminin kendi denetimini ve verimliliğini sağlayacak iş kontrol birimini oluşturmak,
– Muhasebe biriminin yaptığı işlemlerin ve hazırladığı beyanname ve tabloların aylık düzenli denetimini yapmak,
– Tespit edilen eksik ve noksanlıkların, hatalı uygulamaların mevzuata uygun düzeltilmesini sağlamak,
– Vergi mevzuatında yer alan avantajların kullanılıp kullanılmadığını denetlemek ve bunları uygulatmak,
– Muhasebe kayıtlarından, dönem sonu işlemlere ve mali tabloların hazırlanmasına kadar tüm evrelerde muhasebe birimini denetlemek, yönlendirmek,
– Mali tabloların doğru, mukayese edilebilir şekilde uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,
– Çok sık ve hızla değişen mevzuatı, müşavir firma olarak yorumlarımızı da katarak ilgililere zamanında  duyurmak.

Vergi Uyuşmazlıkları ve

Hukuk Danışmanlığı

Vergi Mevzuatında açık olmayan, vergicilerin ifadesiyle bir çok gri alan bulunmaktadır. Bunlar uygulamada mükellef ile vergi idaresi arasında farklı görüşlere neden olmakta ve ihtilaf doğmasına sebep olmaktadır.  İhtilafın firma yararına olacak en doğru çözümü bulmak belli bir bilgi birikimi ve tecrübe ile mümkündür. Uzman Kadromuz mükellefi dinleyerek ve birlikte çalışarak size en doğru çözümü sunacaktır. 
Müşavir firma olarak asıl görevimiz, uyuşmazlığın doğmasını önlemektir. Bunun için gerekli tüm tedbirleri almak, yönlendirici ve yol gösterici olmak ve özellik arz eden hususlarda gerekli hassasiyetleri göstermek temel yaklaşımımız olacaktır. Bu çabalarımıza rağmen doğacak uyuşmazlıklarda aşağıdaki hizmetleri  sunuyoruz; 
– Vergi İncelemelerinde mükellef ile birlikte hareket etmek, her türlü bilgi desteği sunmak,
– Uzlaşmalara fiilen katılmak, en iyi sonuçla uzlaşma sağlamak için destek sunmak,
– Dava konusu edilen konularda, dilekçe hazırlamak, mahkemede teknik hususların izahını yapmak,
– İhtiyaç duyulduğu konularda (Resmi Kurumlara sunmak için) görüş hazırlamak ve sunmak 
– Vergi Hukuku, Şirketler Hukuku, İş ve SGK Hukuku yazılı görüş ve öneriler sunmak.

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetimin temeli, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kamu Gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumunca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek bağımsız denetim raporuna bağlanmaktadır.
Kamu Gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu adına yapılan bağımsız denetim çalışmaları ve raporlamaları uluslararası Bağımsız Denetim Standartlarıyla büyük ölçüde uyumlu olarak hazırlanmış olan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Uluslararası firmalara özel amaçlı bağımsız denetim çalışması yapılmakta ve uluslararası standartlara uygun bağımsız denetim raporu hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra KGK adına her türlü bağımsız denetim çalışması yapılması ve değerlendirilerek rapora bağlanması hizmetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

İLETİŞİM

Ofis

Saraylar Mah. Selçuk Cad. Köseoğlu Çarşısı Kat:3 no:133 Merkezefendi/DENİZLİ

E-Posta

info@adnanselcuk.com